Om NVC

Vad är NVC

Nonviolent Communication (NVC) kan beskrivas på flera olika sätt. Här följer tre av flera möjliga förslag.

– NVC kan ses som ett sätt att kommunicera, där parterna fokuserar på att skapa kontakt med varandra. Den kontakten kan i förlängningen bidra till att underlätta samarbete och möjliggöra att hitta gemensamma lösningar på dilemman och svåra situationer.

– NVC kan också beskrivas som en medvetandeprocess som bidrar till rörelse, dynamik och utveckling. Detta möjliggörs då processen tränar vår förmåga att ta flera perspektiv i beaktning.

– Det kan också ses som ett verktyg för att hantera konflikter, antingen egna sådana, eller med hjälp av en tredjepart. NVC används då för att skapa kontakt, överskrida antingen-eller-tänkande som tenderar att prägla konflikter, och hitta de strategier som gör att bägge parter i en konflikt kan få sina behov mötta. NVC kan också användas för att hjälpa parter att försonas efter konflikter.

Grundaren Marshall Rosenberg (1934-2015) skrev: “Jag vill leva ett liv med medkänsla, i ett flöde mellan mig och andra som bygger på att vi ger från hjärtat” (hämtat från Ett språk för livet, Friare Livs förlag).

Fyra komponenter

En aspekt av NVC är att det kan sägas bygga på att göra skillnad mellan saker vi människor annars tenderar att blanda samman. Fyra av dessa är:

Observation

Känsla

Behov

Önskemål

Dessa komponenter kan sedan användas både när vi lyssnar med empati, och när vi ärligt uttrycker vad som pågår i oss själva. Både empati och ärlighet behövs för att skapa kontakt och främja utveckling.

Teorin bakom NVC är förhållandevis enkel. Att förstå NVC teoretiskt är dock inte samma sak som att faktiskt kunna använda det. Mycket av lärandet av NVC handlar därför om att öva, så att det blir en naturlig del av hur vi kommunicerar, hur vi agerar, och hur vi ser på mellanmänsklig interaktion.

 

Vad NVC inte är

Trots sitt namn – nonviolent – är ambitionen med NVC inte att människor ska vara snälla, hålla tillbaka sig själva, eller ge upp något i förhållande till andra, för att få något tillbaka. Det går inte heller ut på att tona ner konflikter, eller att alla samtal ska vara harmoniska och smärtfria.

Snarare handlar det om att ha samtal på ett sätt som underlättar ansvarstagande för egna handlingar och det egna känslolivet, samt att underlätta ömsesidigt perspektivtagande.

Användningsområden

NVC kan användas i en stor bredd av användningsområden, allt från i skolor, på arbetsplatser, i organisationer, för konfliktlösning, eller i relation till familj och vänner m.m.

Vill du engagera dig?

NYFIKEN PÅ VAD VI GÖR?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev